ทูต YAKSHA (YAKSHA Ambassadors)

Read in Thai | Read in Malay

โครงการ YAKSHA จะคัดเลือกตัวแทนของ YAKSHAในนามของ “YAKSHA Ambassadors” ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นทูตหรือตัวแทนอาสาสมัครของโครงการ YAKSHA ในกลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มชุมชนเครือข่ายของ YAKSHA Ambassadors จะครอบคลุมทุกประเทศในอาเซียนและจะพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนานาชาติของโครงการต่อไป

YAKSHA Ambassadors จำเป็นต้องเป็นบุคลากรที่ทำงานในด้านความมั่นคงปลอดภัยซอฟต์แวร์และ/หรือมีประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการป้องกันการถูกบุกรุกบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีขนาดใหญ่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในยุโรปหรือประเทศสมาชิกในอาเซียนและยังเป็นผู้ใช้งานในโครงการYAKSHA โดยYAKSHA Ambassadors จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในยุโรปและอาเซียนที่ทำงานด้านเทคโนโลยีไซเบอร์และมีโอกาสได้เข้าร่วมในโครงการชั้นนำในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งYAKSHA Ambassadors บางคนจะมีโอกาสได้สิทธิในการทดสอบเทคโนโลยีในโครงการ (YAKSHA technology) ผ่านงานกิจกรรมของผู้ใช้งาน

ตัวอย่างเช่น YAKSHA Ambassadors ที่ทำงานใน SME ที่เกี่ยวกับงานด้านไซเบอร์เทคโนโลยี อาจได้รับประโยชน์จากการทดลองใช้ไซเบอร์เทคโนโลยีของ YAKSHA ผ่านกิจกรรมผู้ใช้งานและYAKSHA Ambassadors ที่ทำงานในองค์กรด้านมั่นคงความปลอดภัยจะสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดและได้รับข้อมูลที่มากที่สุดสำหรับความร่วมมือไซเบอร์ระหว่างกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและอาเซียน ซึ่งAmbassadors คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากโครงการ YAKSHA ในการสร้างความตระหนักในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และเพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นในผลลัพธ์ของโครงการ YAKSHA อย่างยั่งยืนโครงการจะจัดหาเครื่องมือและการฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงแก่ Ambassadors เพื่อรับรองการเผยแพร่และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

If you fulfil the required criteria, and are interested in becoming part of the YAKSHA Ambassadors community,
please click on the image below and submit your application.
Ambassadors Flyer