โครงการ

Read in Thai | Read in Malay

เกี่ยวกับโครงการ YAKSHA

About YAKSHA Project

โครงการ YAKSHA เป็นระบบแอพพลิเคชั่นในระดับขั้นสูงสำหรับองค์ความรู้และการสร้างความตื่นตัวในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งได้รับทุนภายใต้โปรแกรมของกลุ่มวิจัยและนวัตกรรมในชื่อของ European Union´s Horizon 2020 ที่จะถูกเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มสหภาพยุโรปและกลุ่มชาติสมาชิกของประเทศอาเซียน (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เพื่อสร้างพันธมิตรและพัฒนากลุ่มงานภายใต้งานทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งจะถูกพัฒนาภายใต้โซลูชันของความต้องการในระดับของผู้ใช้งานเฉพาะกลุ่มและในระดับชาติ โดยอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์จากชาติพันธมิตรในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU)

 • YAKSHA ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรปภายใต้โปรแกรมที่ชื่อ the Horizon2020
 • วันเริ่มต้นโครงการ : 1 มกราคม 2018
 • ระยะเวลา: 30 เดือน
 • ภายใต้เงินงบประมาณ 2.5 ล้านยูโร โดยมาจากคณะกรรมาธิการยุโรปเป็นเงิน 1,998,813.75ยูโร

แรงจูงใจของโครงการ YAKSHA

เพื่อพัฒนาและนำชุดของซอฟต์แวร์นี้ไปใช้เพื่อพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ให้กับองค์กรในภูมิภาคอาเซียน.

ผลการดำเนินงานโครงการ YAKSHA

สามารถเพิ่มระดับความพร้อมด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์สำหรับผู้ใช้งานและช่วยป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ได้ดีมากขึ้นลดความเสี่ยงในโลกไซเบอร์และมีการจัดการที่ดีมากขึ้นและครอบคลุมกระบวนการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งหมด.

กระบวนการทำงานและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

จะมุ่งเน้นไปยังการปรับเปลี่ยนและผสานรวมกลุ่มเทคโนโลยีอื่นเข้าไว้ร่วมกันเป็นโซลูชันที่มีขั้นประดิษฐ์ที่สูงขึ้น (นวัตกรรม).

พื้นฐาน

ปัจจุบันระบบสารสนเทศได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางในกลุ่มภูมิภาคนี้จะประสบปัญหาสะสมในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มาอย่างยาวนานและมีความเสี่ยงเฉพาะ นับตั้งแต่การรั่วไหลของข้อมูลไปจนถึงการถูกโจมตีหรือถูกบุกรุกอย่างตั้งใจจากคู่แข่ง ความมั่นคงปลอดภัยจึงเป็นองค์ประกอบทั่วไปที่มักถูกแทรกอยู่ในหลายเทคโนโลยีบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นทั้งหมด ซึ่งหากองค์กรธุรกิจและหน่วยงานในภาครัฐไม่คำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นจะเกิดความเสี่ยงมากกว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ

ความอ่อนแอของความมั่นคงทางไซเบอร์ของกลุ่มประเทศในระดับอาเซียนได้รับการตอบสนองจากการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงทางไซเบอร์ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเดือนตุลาคม 2016 ในการประชุมระดับสูงครั้งนี้ เป็นสิ่งสำคัญให้เกิดแรงจูงใจของYAKSHA และอาเซียนในการพัฒนาและสร้างชุดซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์บนองค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียน ผลการดำเนินงานของYAKSHA สามารถเพิ่มระดับความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์สำหรับผู้ใช้งานและช่วยป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ได้ดีมากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในโลกไซเบอร์ และมีการจัดการที่ครอบคลุมกระบวนการและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งหมดที่ดีมากขึ้น และมุ่งเน้นไปยังการปรับเปลี่ยนและผสานรวมกลุ่มเทคโนโลยีอื่นเข้าไว้ร่วมกันเป็นโซลูชั่นที่มีขั้นประดิษฐ์ที่สูงขึ้น(นวัตกรรม)

YAKSHA ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรปภายใต้โปรแกรมที่ชื่อ the Horizon 2020 โดยเริ่มต้นโครงการในวันที่ 1 มกราคม 2018ระยะเวลา: 30 เดือนภายใต้เงินงบประมาณ 2.5 ล้านยูโร โดยส่วนหนึ่งของงบประมาณได้มาจากคณะกรรมาธิการยุโรปเป็นเงิน 1,998,813.75 ยูโร

การสร้างขีดความสามารถในโลกไซเบอร์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนเนื้อที่ของโลกไซเบอร์ และการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์และเครือข่ายที่ใช้อำนวยความสะดวกบนพื้นฐานของไซเบอร์ เป็นสิ่งที่ถูกให้ความสำคัญโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารของประเทศในกลุ่มอาเซียน องค์กรที่เข้าร่วมนี้จะสร้างความมั่นคงปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้นบนโลกของไซเบอร์ทั่วทั้งอาเซียน ซึ่งได้กลายเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญสูงสุดในวาระการประชุมสำหรับการพัฒนาระบบ ICT ของอาเซียนในอนาคต โดยทั่วไปเนื่องจากประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีมากขึ้นและกลายเป็นปัจจัยสำคัญในความมั่นคงของอาเซียนและได้รับความสนใจสูงสุดจากทุกประเทศสมาชิก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสในการใช้โซลูชั่นที่พัฒนาร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้

ประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของแต่ละองค์กรและสังคม ซึ่งจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นอีกในยุคปัจจุบันบนโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ถูกสิ่งสามารถเชื่อมโยงเข้าหากัน โดยในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ระบบจะประกอบไปด้วยระบบหรือส่วนประกอบที่มีความเป็นอัจฉริยะซึ่งสามารถประกอบกันจนสามารถสร้างระบบของระบบที่มีความซับซ้อนได้ โดยระบบเหล่านี้จะสามารถปฏิสัมพันธ์กับระบบอื่นภายนอกบนโลกที่เต็มไปด้วยเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ IoTs (Internet of Things)

ในการตอบสนองต่อความต้องการและการเติบโตของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก (global supply chains) ผู้ผลิตหรือโรงงานจำเป็นต้องพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0และนั่นจะหมายถึงกลุ่มของผู้ผลิตหรือโรงงานจะต้องเผชิญกับปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในสหภาพยุโรปมีความคิดริเริ่มเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ คล้ายกับว่าความมั่นคงปลอดภัยของกลุ่มประเทศในยุโรปจะถูกสร้างและออกแบบตามที่ถูกเรียกร้องและเป็นไปตามประเด็นเฉพาะที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของยุโรป (ETPs) เช่น. วาระการวิจัยเชิงกลยุทธ์ของ ARTEMIS ที่ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ถูกกล่าวถึงในระดับ Megatrend ซึ่งภายในเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพมากพอที่จะกลายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ดังนั้นความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จึงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับภูมิภาคนี้เช่นกัน สำหรับห่วงโซ่อุปทาน (The supply chains) ของอุตสาหกรรมเหล่านั้นจะต้องได้รับการปกป้องทุกที่ที่ดำเนินกิจการอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออุตสาหกรรมเหล่านั้นได้ครอบคลุมไปทั่วทั้งยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอาศัยหลักการของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จะต้องเกิดการทำงานร่วมกันตลอดทั้งสายการผลิต

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของ YAKSHA ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มสหภาพยุโรปและกลุ่มชาติสมาชิกของประเทศอาเซียน (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เพื่อสร้างพันธมิตรและพัฒนากลุ่มงานภายใต้งานทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งจะถูกพัฒนาภายใต้โซลูชันของความต้องการในระดับของผู้ใช้งานเฉพาะกลุ่มและในระดับชาติ โดยอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ชาติพันธมิตรในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU)โปรเจ็คYAKSHA นี้จะเพิ่มศักยภาพของระดับความพร้อมในด้านความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์สำหรับผู้ใช้งานและช่วยป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ได้ดีมากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในโลกไซเบอร์ และมีการกระบวนการจัดการที่ครอบคลุมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งหมดที่ดีมากขึ้นซึ่ง YAKSHAอยู่ในจุดที่เหมาะสมที่จะช่วยรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับห่วงโซ่อุปทานของสายการผลิตทั่วโลกซึ่งให้การโฟกัสบนความมั่นคงปลอดภัยบนอุปกรณ์และระบบIoT ด้วย

ความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียนระหว่างและหลังโครงการ YAKSHA จะช่วยลดจุดอ่อนบางประการที่เกิดขึ้นบนระบบนิเวศด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตัวอย่างเช่นโครงการ CONNECT2SEA EU (ที่ได้สิ้นสุดในปี 2016) ซึ่งจะช่วยสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั่วอาเซียนที่ยังขาดกิจกรรมและการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาค ซึ่งรูปแบบโครงสร้างแผนการรับรอง (certification scheme) ที่ YAKSHA พัฒนาขึ้นจะช่วยลดช่องว่างด้านทักษะและการขาดผู้เชี่ยวชาญและผู้สร้างนวัตกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งสถาปัตยกรรมพื้นฐานนี้จะช่วยแก้ไขในการขาดแนวทางตรวจสอบภัยคุกคามทางไซเบอร์

รูปแบบธุรกิจจะต้องสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะถูกคิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาโครงการ โดยจะอนุญาตให้พันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆปรับแต่งเทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่ม และเสริมสร้างความร่วมมือแม้จะเกินระยะเวลาของโครงการ

วัตถุประสงค์หลัก:

1. ประเมินเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เป็น state of the art ในภูมิภาคอาเซียนและแผนการพัฒนาในอนาคต

 • สร้างนิยามระบบนิเวศด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในภูมิภาคอาเซียน
 • กำหนดแนวโน้มและโอกาสในอนาคตในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ร่วมกันระหว่างของสหภาพยุโรป- อาเซียน

2. พัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เป็นวิธีแบบกระจายและยืดหยุ่น

 • การพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรมใหม่ๆในการตรวจจับมัลแวร์การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์พฤติกรรมการทำงานของมัลแวร์
 • ออกแบบพัฒนาและรวบรวมส่วนประกอบชองชุดซอฟต์แวร์ในโครงการYAKSHA
 • ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายและการให้บริการของYAKSHA สำหรับในโครงการนำร่องจริง

3. เกิดความยั่งยืนในการนำเอาองค์ความรู้ เทคนิค และผลงานทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มาใช้และช่วยส่งเสริมความร่วมมือและความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป – อาเซียน

 • การเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และสิ่งพิมพ์
 • การพัฒนารูปแบบธุรกิจและรูปแบบการหาประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 • เพิ่มพูนความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการแบ่งปันความรู้ระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียนและในอาเซียน

แนวทาง

YAKSHA จะพัฒนาวิธีการที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการตรวจจับมัลแวร์ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์หามัลแวร์รวมถึงการออกแบบ ontology เฉพาะที่จะใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลระยะยาวและการวิเคราะห์ข้อมูลและปรับใช้รูปแบบฟอร์แมตของข้อมูลและอินเตอร์เฟสให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์เมื่อนำมาใช้งานร่วมกัน

YAKSHA จะสร้างระบบนิเวศร่วมกันของกลุ่มพันธมิตรโดยพัฒนาจากโซลูชันที่ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในฝั่งยุโรปและสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในตำแหน่งใหม่ในอาเซียน

นอกจากนี้การเข้าถึงตลาดที่สำคัญของอาเซียนได้โดยตรงจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงในยุโรป โซลูชันซอฟต์แวร์ YAKSHA จะได้รับการตรวจสอบในโครงการนำร่องจริงทั้งในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเริ่มจากเวียดนามและกรีซและมีแผนที่จะขยายการปรับใช้ไปยังประเทศอื่น ๆ และจะได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทูต YAKSHA (YAKSHA Ambassadors) ที่เป็นบุคลากรที่ทำงานในด้านความมั่นคงปลอดภัยซอฟต์แวร์และ/หรือมีประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการป้องกันการถูกบุกรุกบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีขนาดใหญ่

นอกจากนี้โครงการจะสร้างระดับการรับรองของ YAKSHA (YAKSHA Label of Excellence)ซึ่งจะได้รับใบรับรองจากยุโรปเพื่อรับรองความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนและสนับสนุนผู้ใช้ในอาเซียนได้รับการยืนยันคุณภาพความมั่นคงปลอดภัยและการทำงานบนฉลากของผลิตภัณฑ์และบริการ